madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

农学类植物生产类本科专业工资/薪资排名

2023-02-17 19:51:22

农学类植物生产类本科专业工资/薪资排名

农学类植物生产类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

农学    植物生产类    应用生物科学    090109T    12500

农学    植物生产类    植物科学与技术    090104    9800

农学    植物生产类    设施农业科学与工程    090106    9700

农学    植物生产类    园艺教育    090111T    9600

农学    植物生产类    烟草    090108T    9300

农学    植物生产类    园艺    090102    9100

农学    植物生产类    种子科学与工程    090105    9000

农学    植物生产类    茶学    090107T    8900

农学    植物生产类    农学    090101    8500

农学    植物生产类    植物保护    090103    8400

农学    植物生产类    农艺教育    090110T    7100

农学    植物生产类    智慧农业    090112T    0

农学    植物生产类    菌物科学与工程    090113T    0

农学    植物生产类    农药化肥    090114T    0

农学    植物生产类    生物农药科学与工程    090115T    0

农学    植物生产类    生物育种科学    090116TK    0