madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

土木建筑大类建筑设备类专科专业工资/薪资排名

2023-03-03 20:20:20

土木建筑大类建筑设备类专科专业工资/薪资排名

土木建筑大类建筑设备类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

土木建筑大类    建筑设备类    建筑电气工程技术    440402    8900

土木建筑大类    建筑设备类    建筑智能化工程技术    440404    8500

土木建筑大类    建筑设备类    建筑设备工程技术    440401    8400

土木建筑大类    建筑设备类    供热通风与空调工程技术    440403    8200

土木建筑大类    建筑设备类    工业设备安装工程技术    440405    8100

土木建筑大类    建筑设备类    建筑消防技术    440406    6800