madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

财经商贸类财务会计类专科专业工资/薪资排名

2023-02-23 21:32:35

财经商贸类财务会计类专科专业工资/薪资排名

财经商贸类财务会计类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

财经商贸大类    财务会计类    会计信息管理    530304    7500

财经商贸大类    财务会计类    大数据与审计    530303    7000

财经商贸大类    财务会计类    大数据与财务管理    530301    6900

财经商贸大类    财务会计类    大数据与会计    530302    6700