madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

能源动力与材料大类建筑材料类专科专业工资/薪资排名

2023-02-28 20:08:35

能源动力与材料大类建筑材料类专科专业工资/薪资排名

能源动力与材料大类建筑材料类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

能源动力与材料大类    建筑材料类    建筑材料工程技术    430701    9100

能源动力与材料大类    建筑材料类    新型建筑材料技术    430702    9000

能源动力与材料大类    建筑材料类    建筑装饰材料技术    430703    9000

能源动力与材料大类    建筑材料类    建筑材料检测技术    430704    8700

能源动力与材料大类    建筑材料类    装配式建筑构件智能制造技术    430705    0