madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

交通运输大类邮政类专科专业工资/薪资排名

2023-02-27 19:55:54

交通运输大类邮政类专科专业工资/薪资排名

交通运输大类邮政类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

交通运输大类    邮政类    邮政快递运营管理    500701    7600

交通运输大类    邮政类    邮政通信管理    500703    7300

交通运输大类    邮政类    邮政快递智能技术    500702    0