madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

财经商贸类统计类专科专业工资/薪资排名

2023-02-24 20:15:06

财经商贸类统计类专科专业工资/薪资排名

财经商贸类统计类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

财经商贸大类    统计类    统计与会计核算    530402    6700

财经商贸大类    统计类    统计与大数据分析    530401    6100

财经商贸大类    统计类    市场调查与统计分析    530403    0