madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

土木建筑大类市政工程类专科专业工资/薪资排名

2023-03-03 20:23:29

土木建筑大类市政工程类专科专业工资/薪资排名

土木建筑大类市政工程类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

土木建筑大类    市政工程类    给排水工程技术    440602    9000

土木建筑大类    市政工程类    城市环境工程技术    440605    8000

土木建筑大类    市政工程类    市政工程技术    440601    7800

土木建筑大类    市政工程类    城市燃气工程技术    440603    7600

土木建筑大类    市政工程类    市政管网智能检测与维护    440604    0