madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

交通运输大类城市轨道交通类专科专业工资/薪资排名

2023-02-26 14:30:16

交通运输大类城市轨道交通类专科专业工资/薪资排名

交通运输大类城市轨道交通类专科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

交通运输大类    城市轨道交通类    城市轨道交通工程技术    500601    7800

交通运输大类    城市轨道交通类    城市轨道交通供配电技术    500605    7600

交通运输大类    城市轨道交通类    城市轨道车辆应用技术    500602    7500

交通运输大类    城市轨道交通类    城市轨道交通通信信号技术    500604    7500

交通运输大类    城市轨道交通类    城市轨道交通运营管理    500606    7200

交通运输大类    城市轨道交通类    城市轨道交通机电技术    500603    6600