madboor

您现在的位置是:首页 > 高考志愿填报

农学类动物生产类本科专业工资/薪资排名

2023-02-17 19:37:32

农学类动物生产类本科专业工资/薪资排名

农学类动物生产类本科专业工资/薪资排名

专业大类    专业小类    专业名称    专业代码    "毕业5年平均薪酬(元/月)"

农学    动物生产类    动物科学    090301    9200

农学    动物生产类    蜂学    090303T    8600

农学    动物生产类    蚕学    090302T    7900

农学    动物生产类    经济动物学    090304T    0

农学    动物生产类    马业科学    090305T    0

农学    动物生产类    饲料工程    090306T    0

农学    动物生产类    智慧牧业科学与工程    090307T    0